Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie strony internetowej https://logan.com.pl

I.            Polityka prywatności i plików cookie dla osób odwiedzających stronę internetową https://logan.com.pl

II.           Kontakt z kontrahentami 

III.         Kontakt z pracownikami i współpracownikami kontrahentów

IV.         Strefa Architekta

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez niego usług, dlatego wprowadził niniejszą Politykę Prywatności, która zawiera informacje o przetwarzaniu przez niego danych osobowych oraz innych informacji, które nie stanowią danych osobowych.

Podstawą prawną poniższej Polityki Prywatności jest RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Polityka prywatności i plików cookie dla osób odwiedzających stronę internetową https://logan.com.pl

1.       Dane Administratora

Administratorem danych osobowych użytkowników – osób odwiedzających, jest Sp. z o.o Logan, ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, pod numerem KRS: 0000041923, NIP: 6791510863, REGON: 351106040. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.

2.       Dane kontaktowe, pod którymi można się skontaktować z Administratorem:

e-mail:  logan@logan.com.pl

tel.: (12) 262 90 80

3.       Dane osobowe i inne informacje dotyczące użytkowników serwisu, cele i podstawy przetwarzania

W ramach korzystania przez użytkownika z serwisu, Administrator może uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika oraz innych informacji, które nie stanowią jego danych osobowych.

Administrator może gromadzić dane osobowe użytkownika, które zostaną przez niego dobrowolnie podane w serwisie internetowym, np. poprzez zapisanie się do Strefay ARchitekta. W zależności od tego, z których kanałów komunikacji z Administratorem użytkownik korzysta oraz w jakim celu przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe, powinien on zapoznać się z częścią Polityki oznaczoną odpowiednimi numerami, w których uzyska pełne informacje o zasadach i celach przetwarzania jego danych osobowych.

Poza danymi osobowymi przekazanymi dobrowolnie przez użytkownika, w sposób, o którym mowa powyżej, w związku z korzystaniem przez niego z serwisu internetowego, Administrator może uzyskać również dostęp do innych informacji o użytkowniku, które zostaną pozyskane w związku ze stosowaniem przez serwis internetowy plików cookie oraz wtyczek społecznościowych. Za pomocą plików cookie mogą być przetwarzane lub przechowywane informacje o użytkowniku serwisu Administratora, które w rozumieniu przepisów RODO mogą być traktowane jako dane osobowe, albowiem niekiedy pozwalają one na identyfikację użytkownika. Pliki cookie nie służą jednak Administratorowi do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują użytkownika (takich jak imię i nazwisko) i w wielu przypadkach uzyskane za ich pośrednictwem informacje nie będą miały charakteru danych osobowych.

Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika przez serwis internetowy. Pliki te pozwalają na komunikowanie określonych informacji pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwisem internetowym. Ze względu na okres, przez który pliki cookie pozostają zapisane w pamięci przeglądarki, należy wyróżnić cookie sesyjne, które są plikami tymczasowymi i pozostają w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki) oraz cookie długoterminowe, których okres przechowywania może być dłuższy i które mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami.

Administrator używa plików cookie, które można podzielić według ich zastosowania. Są to pliki cookie: niezbędne, funkcjonalne, analityczne oraz reklamowe. Szczegółowe informacje, o poszczególnych rodzajach plików cookie wraz z opisem celów każdego ze stosowanych cookie, okresie ich funkcjonowania oraz wskazaniem, jakie podmioty trzecie mają do nich dostęp, zostały zawarte poniżej.

Niezbędne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie niezbędnych funkcji serwisu internetowego Administratora, takich jak np. ustawienia preferencji prywatności, a także służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Niezbędne pliki cookie, przetwarzane są przez Administratora bez konieczności uzyskania zgody użytkownika, w celu realizacji umowy obejmującej zapewnienie możliwości przeglądania strony internetowej https://logan.com.pl, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Używanie niezbędnych plików cookie nie powoduje naruszenia praw i wolności użytkownika i nie wpływa na niego w istotny sposób.

Pliki cookie funkcjonalne, analityczne oraz reklamowe, przetwarzane są z kolei wyłącznie w oparciu o zgodę użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda użytkownika na używanie plików cookie innych niż niezbędne, może zostać wyrażona łącznie w odniesieniu do wszystkich wskazanych typów plików cookie bądź użytkownik może dokonać spersonalizowanych ustawień wyrażając zgodę na używanie tylko niektórych z nich lub nie wyrazić zgody na używanie żadnego. Użytkownik może wyrazić zgodę za pośrednictwem przygotowanego przez Administratora narzędzia – banera do zarządzania zgodami, dostępnego w serwisie internetowym. Wyrażenie zgody przez użytkownika jest dobrowolne. W przypadku, jeżeli zgoda nie zostanie wyrażona, pliki cookie danego rodzaju nie będą zapisywane w pamięci przeglądarki użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają zapamiętanie innych niż niezbędne informacji, które wpływają na komfort korzystania z serwisu przez użytkownika, w tym w przypadku zamknięcia przez niego sesji i powrotu do serwisu internetowego Administratora. Pliki cookie funkcjonalne, umożliwiają np. zapamiętanie preferencji językowych.

Analityczne pliki cookie dostarczają Administratorowi informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z jego serwisu. Na podstawie zebranych informacji, tworzone są zanonimizowane raporty i statystyki, które pozwalają Administratorowi ulepszać serwis internetowy. Za pośrednictwem tego rodzaju plików cookie, Administrator może uzyskać np. wiedzę o tym, z jakiej przeglądarki korzysta użytkownik, jaka jest jego przybliżona lokalizacja, z jakiej strony odwiedza serwis, które zakładki i jak długo przegląda, a także czy korzystał już wcześniej z serwisu internetowego Administratora.

Aktualnie stosowane przez Administratora pliki cookie oraz okres ich ważności można również samodzielnie zweryfikować z poziomu przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić zapisane przez siebie ustawienia dotyczące preferencji w zakresie plików cookie, wyrażając zgodę na użycie danego rodzaju cookie albo cofając zgodę, która została wcześniej udzielona. Zmiany te, użytkownik może wprowadzić w dowolnym momencie, przy wykorzystaniu tego samego narzędzia (banera do zarządzania zgodami), za pośrednictwem którego wcześniej wyraził (bądź nie) zgodę na użycie poszczególnych rodzajów cookie. Narzędzie do zarządzania zgodami w zakresie cookie, jest cały czas dostępne dla użytkownika w serwisie internetowym Administratora.

Efektem cofnięcia zgody na użycie cookie, w szczególności funkcjonalnych, może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu, do których użytkownik miał wcześniej dostęp.

W przypadku cofnięcia zgody na używanie danego rodzaju cookie, Administrator może przetwarzać uzyskane za ich pośrednictwem dane dotyczące użytkownika, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W takim przypadku, pliki cookie nie będą jednak pobierały nowych informacji o użytkowniku.

Niektóre pliki cookie są dostarczane bezpośrednio przez serwis internetowy Administratora – tzw. pliki własne, a inne przez zewnętrzne serwisy internetowe – tzw. pliki zewnętrzne. Administrator korzysta z narzędzi podmiotów trzecich, w szczególności takich jak Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd., Facebook Piksel oraz wtyczek społecznościowych dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd. Podmioty zewnętrzne, działające jako podmioty przetwarzające Administratora, mogą przekazywać dane użytkowników poza EOG. Takie działania prowadzone są z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym w oparciu o tzw. standardowe klauzule ochrony danych.

Dostawcy wtyczek społecznościowych, czyli w szczególności odnośników do serwisów społecznościowych – facebook.com, instagram.com, linkedin.com mogą zbierać dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Administratora niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z tych portali oraz czy jest w nich w danym momencie zalogowany. Administrator nie posiada kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczki społecznościowej.

W ramach narzędzi dostarczanych przez Facebook Ireland Ltd., osoby trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. 

W zależności od rodzaju narzędzia biznesowego dostarczanego przez Facebooka Ireland Ltd., z którego korzysta Administrator, Facebook może działać, jako podmiot przetwarzający dane osobowe użytkownika w imieniu Administratora, jako współadministrator danych osobowych użytkownika wraz z Administratorem – w przypadku gdy Administrator oraz Facebook wspólnie określają cele i środki przetwarzania tych danych, a także, jako niezależny administrator danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkownika w ramach narzędzi biznesowych udostępnianych przez Facebook Ireland Ltd., dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools/update.

4.       Odbiorcy danych i przekazanie danych do państw trzecich

Dane użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się zewnętrzni dostawcy plików cookie, w tym Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd., Pinterest Europe Ltd., a także kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

Dane użytkowników mogą być również zbierane niezależnie od Administratora przez zewnętrzne podmioty obsługujące narzędzia oraz wtyczki społecznościowe, z których korzysta Administrator, w tym Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd, a także podmioty z nimi powiązane.

Jeśli użytkownik chce uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się więcej o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o miejscu udostępnienia danych osobowych, powinien skontaktować się z Administratorem.

5.       Okres przetwarzania

Dane dotyczące użytkowników, w tym dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej – okres funkcjonowania plików cookie, który został powyżej szczegółowo wskazany w odniesieniu do każdego pliku cookie stosowanego przez Administratora. Okres ten można dodatkowo sprawdzić w przeglądarce. Okres przetwarzania danych osobowych użytkowników może zostać przedłużony o okres archiwizacji danych i okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa. Podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe użytkowników, lub które zbierają dane osobowe użytkowników niezależnie od Administratora, przetwarzają dane osobowe przez okres wskazany w ich politykach ochrony prywatności.

6.       Profilowanie

Dane osobowe użytkownika mogą podlegać profilowaniu przez podmioty trzecie – Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd., a także podmioty z nimi powiązane. Profilowanie to polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych użytkownika dla oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zachowania, zainteresowań, lokalizacji, sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.

Ze strony Administratora, dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może jednak stosować profilowanie do oceny niektórych czynników osobowych użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego osobistych preferencji, zachowania, zainteresowań, cech osobowościowych, lokalizacji, sposobu korzystania z witryny internetowej i Internetu.

7.       Ochrona danych i uprawnienia użytkowników

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są fizyczne, logiczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Użytkownikowi, którego dane osobowe są zbierane, przysługuje prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych  lub ograniczeniu przetwarzania;

b.       przenoszenia Danych Osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c.       otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

d.       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

e.       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

II. Kontakt z kontrahentami

1.       Dane Administratora

Administratorem danych osobowych kontrahentów, jest Logan sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, pod numerem KRS: 0000041923, NIP: 6791510863, REGON: 351106040. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.

2.       Dane kontaktowe, pod którymi można się skontaktować z Administratorem:

e-mail:  logan@logan.com.pl

tel.: (12) 262 90 80

3.       Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.       realizacji współpracy, w tym: zawierania i wykonywania umów w zakresie sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora –  na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

b.       odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, kontaktu mailowego i telefonicznego, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

c.       ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

d.       badania poziomu satysfakcji kontrahentów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia z oferowanych przez Administratora produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

e.       realizacji obowiązków prawnych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

f.        w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym punkcie, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

4.       Kategorie danych

Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

a.       dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, etc.);

b.       dane lokalizacyjne (adres zamieszkania, adres wykonywania działalności, etc.);

c.       dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu, etc.);

d.       dane dotyczące wykonywania umowy i współpracy stron (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, etc.);

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

5.       Źródło danych

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub publicznych rejestrów, w tym w szczególności Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.       Okres przechowywania

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a.       okres, na jaki została udzielona zgoda,

b.       okres, przez jaki są świadczone usługi lub na jaki została zawarta umowa,

c.       przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,

d.       czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,

e.       okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.

7.       Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się podwykonawcy Administratora, w szczególności dostawcy, montażyści, a także kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

8.       Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na Pani/Pana żądanie lub w celu realizacji współpracy między Panią/Panem a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

9.       Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może stosować profilowanie do oceny niektórych Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana osobistych preferencji, zainteresowań, cech osobowościowych.

10.   Uprawnienia:

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

b.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c.       przenoszenia danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d.       otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

e.       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

f.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Kontakt z pracownikami, współpracownikami i członkami zarządu kontrahentów

1.       Dane Administratora

Administratorem danych osobowych kontrahentów, jest Logan sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, pod numerem KRS: 0000041923, NIP: 6791510863, REGON: 351106040. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających jego serwis internetowy.

2.       Dane kontaktowe, pod którymi można się skontaktować z Administratorem:

e-mail:  logan@logan.com.pl

tel.: (12) 262 90 80

3.       Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.       realizacji współpracy, w tym: zawierania i wykonywania umów w zakresie sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora, podejmowania działań, w tym przedstawienia oferty, w odpowiedzi na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, przekazywania informacji dotyczących produktów oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

b.       odpowiedzi na Pani/Pana korespondencję, w tym korespondencję e-mail, prowadzenia korespondencji, udzielania informacji, budowania relacji biznesowych, usprawnienia współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

c.       ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

d.       badania poziomu satysfakcji kontrahentów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia z oferowanych przez Administratora produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

e.       realizacji obowiązków prawnych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

f.        w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym punkcie, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

4.       Kategorie danych

Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:

e.       dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, funkcja, miejsce pracy, etc.);f.        dane lokalizacyjne (adres wykonywania pracy, etc.);

g.       dane kontaktowe (adres służbowej skrzynki elektronicznej e-mail, służbowy numer telefonu, etc.);

h.       dane dotyczące współpracy (dane zawarte w korespondencji, dane zawarte w dokumentach księgowych, etc.);

oraz wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.

5.       Źródło danych

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje, lub publicznych rejestrów, w tym w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.       Okres przechowywania

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a.       okres, na jaki została udzielona zgoda,

b.       okres, przez jaki są świadczone usługi lub na jaki została zawarta umowa,

c.       przepisy prawa, które mogą narzucać przetwarzanie danych lub ich archiwizację przez określony czas,

d.       czas do momentu upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń,

e.       okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora.

7.       Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów tych zaliczają się podwykonawcy Administratora, w szczególności dostawcy, montażyści, a także kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, obsługi płatności, marketingu, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym.

8.       Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE tylko na żądanie Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy lub w celu realizacji współpracy między Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem. W takim przypadku, każde przekazanie będzie dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

9.       Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Administrator może stosować profilowanie do oceny niektórych Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana osobistych preferencji, zainteresowań, cech osobowościowych.

10.   Uprawnienia:

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych osobowych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

b.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c.       przenoszenia danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

d.       otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

e.       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

f.        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IV. Strefa Architekta

1.       Dane Administratora

Administratorem danych osobowych kontrahentów, jest Logan sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, pod numerem KRS: 0000041923, NIP: 6791510863, REGON: 351106040. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających ze Strefy Architekta.

2.       Dane kontaktowe, pod którymi można się skontaktować z Administratorem:

e-mail:  logan@logan.com.pl

tel.: (12) 262 90 80

3.       Podstawa prawna i cel przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane będą w celu:

a.       przesłania na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail informacji danych logowania do Strefy Architekta.

b.       ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO, w tym jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

c.

kontaktu telefonicznego w ramach pzredstawienia oferty lub informacji marketingowych.

Przetwarzanie danych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora nie powoduje naruszenia Pani/Pana praw i wolności.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Strefy Architekta. Niepodanie danych osobowych w postaci adresu e-mail będzie skutkowało brakiem możliwości dostarczania Pani/Panu danych do logowania przez Administratora.

W każdym czasie może wnieść Pani/Pan sprzeciw odnośnie do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co skutkować będzie usunięciem Pani/Pana adresu e-mail z bazy osób otrzymujących dostęp do Strefy ARchitekta, jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed zgłoszeniem sprzeciwu. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, przy wykorzystaniu danych kontaktowych Administratora wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej.

4.       Okres przechowywania

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres przez który będzie Pani/Pan chciał pozostać zapisany do Strefy Architekta. Po tym czasie Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej przetwarzane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji).

5.       Kategorie danych

Przetwarzaniu będzie podlegać Pani/Pana adres e-mail, imię i nazwisko (jeśli zostały podane), nr telefonun (jeśli został podany).

6.       Źródło danych

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana.

7.       Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez innych odbiorców, tj. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, marketingu. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania i organom kontrolnym.

Strefa Architekta oraz materiały w strefie architekta mogą zawierać odnośniki do portali społecznościowych. Witryny te, w tym w szczególności facebook.com, instagram.com, linkedin.com mogą zbierać dane osobowe użytkowników niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z tych portali oraz czy jest w nich w danym momencie zalogowany. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących danych zbieranych przez serwisy społecznościowe, należy zapoznać się z obowiązującymi tam politykami ochrony prywatności.

8.       Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich dla celów realizacji umowy wysyłki Newslettera.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich może być dokonywane przez dostawców portali społecznościowych, do których odnośniki mogą znajdować się w Newsletterze. Zasady zbierania i przetwarzania danych przez te podmioty określone są przez polityki prywatności ich stron internetowych.

9.       Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu na potrzeby dostępu do Strefy Architekta. Profilowanie może jednak być dokonywane na stronach internetowych, do których kierują odnośniki. Więcej informacji w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności stron internetowych, do których odsyłają ewentualne odnośniki zawarte w Strefie Architekta.

10.   Uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych oraz powiadomienia odbiorców Danych Osobowych o sprostowaniu lub usunięciu Danych Osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;

b.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c.       otrzymywania kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu;

d.       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi